Algemene voorwaarden

 

Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden

1.1. Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van, en op alle overeenkomsten met Promex, ook al staan er strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het plaatsen van een bestelling of betalen van de factuur aanvaardt de klant de algemene voorwaarden van Promex.


Artikel 2. Aanbiedingen en offertes – orderbevestiging

2.1. Alle aanbiedingen en offertes van Promex zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd binnen de acht dagen voor akkoord ondertekent en terugzendt naar Promex of de offerte zoals deze naar het mailadres van de klant werd verzonden per mail vanuit hetzelfde mailadres bevestigd. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant aan de overeenkomst. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten mondelinge en/of schriftelijke akkoorden. De uitvoering van de bestelling start vanaf ontvangst van het voorschot indien er een voorschot gevraagd wordt door Promex.

2.2 Alle wijzigingen in scope/functionaliteiten tijdens en/of na het traject worden, in regie uitgevoerd aan het geldende uurtarief zijnde 50€ excl. BTW, tenzij anders afgesproken.

 

Artikel 3. Annulatie van de bestelling

3.1. De annulatie van een bestelling door de klant is mogelijk zolang Promex haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 30% van de overeengekomen prijs.

 

Artikel 4. Levering

4.1. De datum van levering wordt slechts indicatief opgegeven en bindt Promex niet. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering, noch op ontbinding van de overeenkomst.

4.2. Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen of beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst.

 

Artikel 5. Risico

5.1. Alle goederen die toebehoren aan de klant en zich bij Promex bevinden, worden er bewaard op risico van de klant.

 

Artikel 6. Betalingsmodaliteiten

6.1. Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van Promex. Elke betaling wordt aangerekend op de oudste vervallen factuur, en eerst op de verschuldigde intresten en kosten. Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de algemene verkoopsvoorwaarden.

6.2. Indien de klant niet overgaat tot betaling binnen 8 dagen na ontvangst van een aanmaning hiertoe door Promex, is de klant aan Promex een nalatigheids-intrest verschuldigd aan de intrestvoet bepaald in artikel 5 van de Wet van 02/08/2002 ter Bestrijding van de Betalingsachterstand bij Handelstransacties. Er wordt ook een forfaitaire schadevergoeding in rekening gebracht van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 125€. De verschuldigde intrest wordt berekend vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling. Bovendien behoudt Promex zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar.
De klant mag in dat geval de door Promex gemaakte creaties niet gebruiken.

6.3. Oplevering van uitgevoerde werken kan pas gebeuren na betaling van 90% van de facturen. De overdracht van de broncode en de intellectuele eigendomsrechten verbonden aan het visuele ontwerp van de website, kunnen pas plaatsvinden nadat de klant de volledige som van het contract betaald heeft.

6.4. Webprojecten die on hold zijn gezet door de klant geven geen aanleiding tot schorsing van betaling.

6.5. Promex is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot de diensten (vb website) geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren, indien de klant één of meer van zijn verplichtingen voortspruitende uit deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet nakomt (zoals niet limitatief een niet-betaling van de factuur) zonder dat de dlant aanspraak kan maken op terugbetaling van vooruitbetaalde vergoedingen of enerlei schadevergoeding. Promex zal in elk geval de dlant hiervan op de hoogte stellen. Verder is Promex gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en van rechtswege met onmiddellijke ingang te beëindigen in het geval de klant in staat van faillissement is verklaard, de klant zich in gerechtelijke reorganisatie bevindt, of meer algemeen de klant in staking van betaling verkeert.

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid – Algemeen

7.1. Promex verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van Promex zijn middelenverbintenissen. Promex is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.

7.2. Promex kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige fout van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog of grove nalatigheid. Promex zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van Promex of een aangestelde.

7.3. De aansprakelijkheid van Promex met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van Promex. De totale aansprakelijkheid van Promex, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan Promex werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.

7.4. Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt Promex geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

7.5. Promex kan niet aansprakelijk gehouden worden voor het gebruik van foto’s, aangereikte inhoud of lettertypes geleverd en/of goedgekeurd door de klant.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid software

8.1. Onverminderd artikel 7, geldt inzake software het volgende: de feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hardware en software) kan nooit volledig worden gegarandeerd, dit zowel wegens externe factoren (stroomuitval of –storing, blikseminslag, …) als wegens factoren eigen aan de computerconfiguratie (defecten, netwerkstoringen, onontdekte fouten in systeem- en toepassingssoftware, …), zodat o.m. onverwacht verlies van (zelfs alle) programma’s en/of gegevens kan optreden. De klant verbindt zich ertoe aangepaste mechanismen voor de beveiliging, de bewaring en de herstelling van gegevens te installeren.

 

Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten

9.1. Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, know-how, alsmede rechten op databanken, computerprogramma’s en halfgeleiders.

9.2. Beide partijen aanvaarden dat het concept van een website (m.n. de opbouw van de schermen van de website, hoofdnavigatie) in beginsel niet zal worden beschermd door Intellectuele Eigendomsrechten. De Klant kan dan ook een gelijkaardige opbouw terugvinden bij andere door Promex ontwikkelde sites.

9.3. De Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan het visuele ontwerp van de door Promex gecreëerde website worden overgedragen aan de klant, na betaling (art. 6.4.). Deze overdracht geldt in de meest volledige omvang, voor alle exploitatiewijzen en –vormen, voor de gehele duur van het desbetreffende recht en voor de gehele wereld. Daarenboven krijgt de klant een niet-exclusieve gebruikslicentie op alle voor de website gebruikte codes. Deze gebruikslicentie geldt voor de duur van de bescherming van de code door het auteursrecht en voor de gehele wereld. Indien de website evenwel foto’s of tekeningen bevat die niet door de klant werden aangeleverd, maar door Promex werden gehaald van een website die online foto’s en illustraties ter beschikking stelt al dan niet tegen betaling, dan is de gebruikslicentie die de klant op deze foto’s en tekeningen verkrijgt, afhankelijk van de voorwaarden, bepaald op de website van deze online bibliotheek. In de regel zal deze gebruikslicentie niet exclusief zijn. Promex verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot deze foto’s en illustraties.

9.4. De Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan het CMS (d.i. de nodige software voor het beheer van de inhoud van de website) behoren exclusief toe aan Promex of een derde waarmee Promex hieromtrent een overeenkomst heeft gesloten. Mits betaling van een jaarlijkse licentievergoeding, bepaald in de offerte van Promex, en onder opschortende voorwaarde van de volledige betaling van deze vergoeding, verkrijgt de klant een niet-exclusieve, niet-overdraagbare gebruikslicentie op deze software. Het is de klant verboden om sublicenties aan derden toe te kennen, dan wel de software op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen, mee te delen, te gebruiken ten behoeve van derden of te commercialiseren.

9.5. De klant zal de Intellectuele Eigendomsrechten van Promex te allen tijde respecteren en redelijke inspanningen leveren om die rechten te beschermen. De klant zal Promex onmiddellijk in kennis stellen van iedere inbreuk door derden op de Intellectuele Eigendomsrechten van Promex waarvan hij kennis neemt.

 

Artikel 10. Hostingdiensten

10.1. Voor de hosting werkt Promex samen met een gespecialiseerde hostingpartner. Een beschrijving van de hosting diensten en de aansprakelijkheid van deze partner is opgenomen in de Algemene voorwaarden van deze hostingpartner. Op eerste verzoek van de klant bezorgt Promex de klant een kopie van de actuele versie van deze voorwaarden.

10.2. De hostingdiensten worden door Promex aan de klant verstrekt per jaar, mits betaling door de klant van de verschuldigde vergoeding. De webhosting wordt elk jaar automatisch verlengd voor de periode van 1 jaar. Opzegging van de webhosting dient 1 maand voor de einddatum te gebeuren per aangetekende brief aan Promex. Bij laattijdige opzeg zal de klant de vergoeding voor het volgende jaar verschuldigd zijn.

 

Artikel 11. Domeinnaam

11.1. Indien de klant een domeinnaam bestelt via Promex, dan komen de rechten verbonden aan deze domeinnaam uitsluitend toe aan de klant. Promex staat in voor het beheer van de domeinnaam voor zover de klant hiertoe de verschuldigde jaarlijkse vergoeding betaalt aan Promex. Deze beheerovereenkomst is van onbepaalde duur en kan per aangetekende brief worden opgezegd uiterlijk één maand voor de verjaardag van de domeinnaamregistratie.

 

Artikel 12. Onderhoud & support

12.1. Promex biedt een voordelig supportpakket aan voor onderhoud en aanpassingen. Dit supportpakket bevat 8 uur dewelke in blokken van 15 minuten volgens “best effort” gepresteerd wordt. Supporturen zijn tot 12 maanden na de aankoopdatum geldig.

Buiten het supportpakket staat de klant Promex toe om bij vraag naar ondersteuning door Promex een variabel aantal uren aan te rekenen om wijzigingen, updates en ondersteuning te leveren. Hiervoor wordt na het uitvoeren van de gevraagde wijzigingen een factuur opgesteld.

Bij niet betaling van deze factuur (artikel 6.3.) kan Promex de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen.

 

Artikel 13. Beëindiging van de overeenkomst

13.1. Indien de klant zich schuldig maakt aan een zware wanprestatie die de klant niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling, heeft Promex het recht om ofwel (i) de overeenkomst te schorsen totdat de klant zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel (ii) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De niet-betaling van een of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie.

13.2. Bij beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle door Promex verleende diensten betalen, alsook de kosten die Promex moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat Promex nog had kunnen factureren aan de klant indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor Promex. Bovendien behoudt Promex het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.

13.3. Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.

 

Artikel 14. Geheimhoudingsplicht

14.1. Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 15. Verwerking persoonsgegevens

15.1. Voor zover de klant persoonsgegevens verwerkt op de server van Promex, heeft Promex de hoedanigheid van verwerker. De klant heeft de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet Verwerking Persoonsgegevens. De klant verklaart de verplichtingen die rusten op de verantwoordelijke voor de verwerking, opgenomen in deze wet, integraal na te leven.

15.2. In het kader van de diensten voor de klant, verwerkt Promex persoonsgegevens van de door de klant opgegeven contactpersonen. De contactgegevens van deze personen worden verwerkt voor het doeleinde ‘klantenbeheer’, i.e. om met de klant in contact te treden m.b.t. de diensten. De contactpersonen hebben een recht van toegang en verbetering m.b.t. hun gegevens.

 

Artikel 16. Referentie

16.1. De klant gaat ermee akkoord dat het door Promex voor de klant uitgevoerde werk wordt opgenomen in het referentieportfolio van Promex enige afwijking hierop dient schriftelijk te worden overeengekomen tussen partijen.

 

Artikel 17. De creatie van onderscheidingstekens

17.1. Promex heeft de expertise in huis om een woord- of beeldmerk of een complex woord-beeldmerk te ontwikkelen. Evenwel kan Promex niet kan instaan voor een onderzoek naar de beschikbaarheid van een teken hetgeen enkel kan uitgevoerd worden door een gespecialiseerd merkenbureau om na te gaan of bepaalde tekens niet eerder door derden werden gebruikt of geregistreerd als merk.Met ditzelfde gespecialiseerde merkenbureau dient de klant het onderscheidend vermogen van het onderscheidingsteken te bespreken nu dergelijke evaluatie gespecialiseerde juridische kennis veronderstelt. Promex kan hiervoor op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld.

17.2 Het aankopen van fonts, stockfoto’s en ander grafisch materiaal gebeurt in overleg met de klant en wordt doorgerekend aan de klant. Dit kan gaan over een jaarlijkse of een éénmalige kost.

 

Artikel 18. Overmacht

18.1. Overmachtsituaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover Promex geen controle heeft, bevrijden Promex, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.

 

Artikel 19. Nietigheid

19.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Promex en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

 

Artikel 20. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

20.1. Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van Promex. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Gent.